028 7109 6977
Face
Face
Face
Full faces

VN-362001-362001A-362002A-8.5MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 8.5 mm

Loại: Granite

Bề mặt: KTS

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen

Mô tả

VN-362001-362001A-362002A-8.5MM

VN-362001-362001A-362002A-8.5MM VN-362001-362001A-362002A-8.5MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-362003-362004-362004A-8.5MM

VN-362003-362004-362004A-8.5MM

[ Detail ]
VN-362005-362006-362006A-8.5MM

VN-362005-362006-362006A-8.5MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/